Evsel Katı Atık Tarifenizin Hazırlanması Hakkında Önemli Bilgilendirme!


İLGİLİ SAYIŞTAY RAPOLARINA GÖRE EVSEL KATI ATIK RAPORLARI YAZDIRILMASI

  • Evsel katı atık ücretinin alınmama sebebi olarak su faturaları üzerinden tahsilatın gerçekleştirileceği sistemin hayata geçmesini beklemenin gösterilmesi geçerli bir açıklama değildir. Zira Kanun'da böyle bir sürenin ve yönetmeliğin beklenmesine dair bir hüküm mevcut değildir. Ayrıca bulguda da belirtildiği üzere evsel katı atık toplama ve bertaraf işi kirleten kişilere sunulan bir hizmettir. 4736 sayılı Kanun'a göre Bakanlar Kurulu kararı olmadan bu hizmetin kişilere ücretsiz sunulması mümkün değildir.
  • 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 2'nci maddesinde; "Kirleten" "faaliyetleri sırasında veya sonrasında doğrudan veya dolaylı olarak çevre kirliliğine, ekolojik dengenin ve çevrenin bozulmasına neden olan gerçek ve tüzel kişiler"; "Evsel katı atık" ise "tehlikeli ve zararlı atık kapsamına girmeyen konut, sanayi, işyeri, piknik alanları gibi yerlerden gelen katı atıklar" olarak tanımlanmıştır.
  • Kanunun "İlkeler" başlıklı 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde; kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanacağı ifade edilmiştir.
  • Kanun'un 11'inci maddesinde; "Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz." denilerek belediyelerin evsel katı atık dolayısıyla yapacakları harcamaların, bu hizmetten yararlanan kişilerden, yani kirlenmeye ve evsel katı atıkların oluşmasına sebep olanlardan alınmasını bir zorunluluk haline getirmiştir.
  • Öte yandan, 4736 sayılı Kanun'un 1'inci maddesinde; belediyelerin de dâhil olduğu kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır.
  • Belediyeler tarafından gerçekleştirilen evsel katı atık toplama işi, kirleten kişilere yapılan bir nev'i hizmettir. Zira 2872 sayılı Kanun'da da belirtildiği üzere kirleten kişinin bu kirliliğin giderilmesi için yapılacak harcamaları karşılaması Kanun'un temel prensiplerindendir. Dolayısıyla bu hizmet için ücret tarifesi belirleyip, masrafların kirleten kişilerden alınması gerekirken bunun yapılmaması veya eksik yapılması hem 2872 hem de 4736 sayılı Kanuna aykırıdır.


1. Şuan ki mevzuata göre 2018 yıl sonuna kadar hazırlanması gerekmektedir.

2. Tarifenizi hazırlayarak Kamu Zararı riskini ortadan kaldırmış oluyorsunuz.

3. Yanlış hazırlanan tarifeler mahkeme tarafından iptal ediliyor.

4. Belediyeniz için büyük bir gelir imkanından yararlanmış oluyorsunuz.

5. Kasım 2018 ya da en geç Aralık meclisine sunulması gerekmektedir.

Sizde düşük bütçelerle büyük gelirler elde edebilirsiniz. Sadece yapmanız gereken aşağıda iletişim bilgilerinden bizi aramanız yeterli olacaktır. Hazırlanacak rapor için kısa bir zaman kaldığı için teklifimizi hızlı değerlendirip karar vermeniz önem arz etmektedir.

Evsel Katı Atık Tarifelerin Hazırlanması Danışmanlığı

Her geçen gün daha çok giderlerini karşılamak için yeterli geliri elde etme problemi ile karşılaşan belediyeler çok büyük bir gelir kaleminden yeterince istifade edememektedir. 2010 yılında oluşturulan mevzuat altyapısı ile katı atıkları toplayan belediyelere evsel katı atık bedeli olarak ücret almasının önü açılmıştır. Her yıl sonunda yapılan düzenlemelerle bu bedelin alınması zorunluluğu belediyelerin kendi inisiyatiflerine bırakılmaktadır. Mevcut meri mevzuata göre 2019 yılında alınması zorunlu olan evsel katı atık bedelleri konutlarda su parası içinde tahsil edilmekte işyerlerinde ise emlak vergisi ile birlikte tahsili sağlanmaktadır.

Evsel katı atık toplama bedeli kadar yani belediyeye on milyonlarca lira gelir sağlayan bu ücretin alınması için ve daha sonra herhangi bir itiraz veya iptal ile karşılaşılmaması için mevzuata uygun bir maliyet dağıtımı sağlayan rapora ihtiyaç vardır. Evsel katı atık bedelleri mevzuatında da yer alan mükellef bazında kirleten öder prensibine uygun bir şekilde hak ve adalet ölçütlerinde hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir.

Tüm diğer belediye hizmetleri için öngörülmüş ücretler gibi evsel katı atık bedellerinin de mali yıl başlamadan önce en geç aralık ayı meclislerinde kabulü gerekmektedir.

 
 
Danışmanlık  Hizmet  Bedeli 
 
Belde Belediyeleri      :       5.000 TL + KDV
 
İlçe Belediyeleri      :       5.000 TL + KDV
 
İl ve Büyükşehir Belediyeleri      :   15.000 TL + KDV
 
 
 

PALMİYE YAZILIM TEKNOLOJİLERİ

0 212 6548815

0 242 2482355

0 312 2318136

palmiye@palmiyeyazilim.com